Algemene voorwaarden

 1. Behoudens andersluidende schriftelijke afspraken, zijn op al onze verbintenissen uitsluitend onderhavige algemene voorwaarden van toepassing.
 2. De bestekken en prijsoffertes zijn gebaseerd op de thans geldende waarden van lonen, materialen en diensten. Indien deze wijzigingen ondergaan onafhankelijk van onze wil, behouden wij ons het recht voor de prijzen op evenredige wijze aan te passen. De klant heeft het recht om binnen de acht dagen nadat hij van deze prijswijziging op de hoogte is gebracht, de overeenkomst op te zeggen.
  Vooropgestelde leveringstermijnen in onze bestekken en prijsoffertes zijn louter indicatief, en kunnen ons niet worden tegengesteld, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. 
  Indien wij ons verbinden tot het leveren van diensten of prestaties, gelden behoudens andersluidende afspraken, navolgende betalingsvoorwaarden : één derde bij ondertekening van de offerte, één derde bij de aanvang der werkzaamheden, en één derde bij de oplevering of de voltooiing ervan.
 3. Klachten inzake conformiteit of zichtbare gebreken betreffende goederen of diensten door ons geleverd, moeten ons bereiken uiterlijk binnen een termijn van acht dagen na levering en/of plaatsing.
 4. Alle onze facturen zijn in principe, en tenzij anders werd bedongen, contant betaalbaar op het adres van onze onderneming : Waregemstraat 110/0105, 8540 Deerlijk.
  Het protest tegen de factuur dient schriftelijk te gebeuren binnen de acht dagen na de factuurdatum, met uitdrukkelijk verzoek om steeds datum en nummer van de factuur te vermelden waarop dit protest betrekking heeft.
  Bij niet-betaling van de factuur binnen de gestelde termijn zijn vanaf de vervaldag, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, verwijlintresten verschuldigd à rato van 8 % per jaar, en is het openstaande factuursaldo te verhogen met een forfaitaire schadevergoeding van 10%.
  Bij niet-betaling behouden wij ons tevens uitdrukkelijk het recht voor om verdere leveringen, prestaties en diensten te schorsen.
 5. In geval van annulatie van de bestelling is de klant een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 10% van de waarde van de bestelling, met een minimum van € 1.000,00 en dit onder uitdrukkelijk voorbehoud van de mogelijkheid om, conform art. 1794 Burg.Wb., een hogere schade te eisen. Wordt de overeenkomst zonder gegronde reden geannuleerd door de verkoper, dan zal deze een gelijke vergoeding door ons verschuldigd zijn aan de klant.
 6. Overeenkomsten die door ons worden afgesloten worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht. In geval van geschil omtrent deze overeenkomsten, zijn uitsluitend de rechtbanken van West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk bevoegd.